Učební plán


Učební plán ročníkový

nižší stupeň

Povinné předmětyprimasekundaterciekvartaCelkem
Český jazyk a literatura4+144316
Anglický jazyk3+133313
Matematika4+14+13+1418
Informatika a výpočetní technika - - 1+1 - 2
Využití digitálních technologií - - - 0+22
Dějepis22228
Občanská výchova111 - 3
Fyzika1+11 1/2+12+12 1/210
Chemie - 21+11 1/2+16.5
Biologie1+11 1/2+1228.5
Zeměpis221+11+18
Estetická výchova hudební11114
Estetická výchova výtvarná22116
Tělesná výchova332210
Svět práce - - - 0+11
Cizí jazyk 2 - - 0+30+36
Celkem základní dotace2427242398
Celkem disponibilní dotace538824
Celkem v ročníku29303231122

vyšší stupeň

Povinné předmětykvintasextaseptimaoktávaCelkem
Český jazyk a literatura444+14+118
Anglický jazyk3333+113
Cizí jazyk 2333312
Matematika3+12+23+22+217
Informatika a výpočetní technika2 - - - 2
Využití digitálních technologií - - 0+1 - 1
Informační technologie - - 0+1 - 1
Dějepis222 - 6
Základy společenských věd12227
Fyzika332210
Chemie2 1/222 - 6.5
Biologie2 1/22228.5
Zeměpis22 - - 4
Tělesná výchova22228
Estetická výchova22 - - 4
Che/D - - - 0+22
Volitelný předmět 1 - 0+2 0+2 0+26
Volitelný předmět 2 - - 0+2 0+24
Volitelný předmět 3 - - - 0+22
Celkem základní dotace32292520106
Celkem disponibilní dotace1491226
Celkem v ročníku33333432132

Vysvětlivky


 • Český jazyk a literatura:V každém ročníku se jedna hodina dělí na skupiny.
 • Cizí jazyk:Anglický jazyk - třída se dělí na skupiny ve všech hodinách.
 • Další cizí jazyk:Podle zájmu žáků se zavádí předměty - Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk a Španělský jazyk.
 • Matematika: V každém ročníku se jedna hodina dělí na skupiny.
 • Fyzika: Ve 3., 5. a 6. ročníku se jedna hodina vyčleňuje na cvičení. Ve 2. a 4. ročníku je jedna z hodin jednou za 14 dní vyčleněna na cvičení. Ve všech vyčleněných hodinách se třída dělí na dvě skupiny.
 • Chemie: Ve 4. a 5. ročníku je jedna z hodin jednou za 14 dní vyčleněna na cvičení. Třída se ve všech vyčleněných hodinách dělí na dvě skupiny.
 • Biologie: Ve 2. a 5. ročníku je jedna z hodin jednou za 14 dní vyčleněna na cvičení. Třída se ve všech vyčleněných hodinách dělí na dvě skupiny.
 • V 8. ročníku si žák volí mezi Chemií a Dějepisem.
 • Informatika a výpočetní technika a Využití digitálních technologií: Třída se ve všech hodinách dělí na dvě skupiny.
 • Estetická výchova hudební a výtvarná: V 1. a 2. ročníku jsou dvě hodiny estetické výchovy přiděleny výtvarné výchově, jedna hodina hudební výchově. Ve 3. a 4. ročníku jsou dvě hodiny vyčleněny jednou za 14 dní VV (2 hod.) a jednou za 14 dní HV (2 hod.). Od 5. ročníku se třída dělí na skupinu výtvarné a hudební výchovy.
 • Tělesná výchova: V rámci tělesné výchovy je organizován týdenní lyžařský kurz ve 2. a 5. ročníku a týdenní sportovně turistický kurz v 7. ročníku.
 • Zdravotní tělesná výchova: Tento předmět si volí žáci všech ročníků na základě lékařského doporučení (částečné osvobození z TV). Nezapočítáváno do celkové hodinové dotace.
 • V oblasti Člověk a příroda jsou zahrnuta praktika z fyziky, chemie a biologie (po jedné hodině v sekundě, tercii a kvartě), která naplňují výstupy z oblasti Člověk a svět práce.
 • Geologie: Integrována do předmětů Zeměpis (5. roč.) a Biologie (8. roč.).
 • Výchova ke zdraví: Integrována do předmětu Tělesná výchova (1. - 8. roč.), Biologie (3., 7. a 8. roč.).
 • Volitelné předměty v 6., 7. a 8. ročníku jsou realizovány na základě zájmu žáků z následující nabídky: Matematicko-fyzikální seminář, Cvičení z matematiky, Biologicko-chemický seminář, Informatika a výpočetní technika, Rozšiřující angličtina, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Seminář z českého jazyka, Dějiny kultury, Seminář a cvičení z matematiky, Seminář a cvičení z fyziky, Deskriptivní geometrie, Seminář a cvičení z biologie, Seminář a cvičení z chemie, Zeměpisný seminář, Psychologie, Dějepisný seminář, Společenskovědní seminář, Seminář z aplikované fyziky, Profesionální angličtina, Vědecká angličtina, popř. další. Nabídka je každoročně aktualizována. Žák volí předmět závazně a nelze jej následně měnit.
 • Nepovinné předměty: Japonština, Italština, Latina, Projektová výuka, Dramatická výchova, Výtvarná tvorba, aj. Nabídka je každoročně aktualizována. Nezapočítáváno do celkové hodinové dotace.
 • Tematické plány volitelných a nepovinných předmětů (včetně pokrytí průřezových témat, kompetencí aj.) - každoročně zpracovány dle personálního obsazení.